Thiết bị kiểm tra các tiêu chuẩn Adhesion/release tester , Loop tack tester , Contact angle measurement , Oven with adhesion shear tester , Burst/perf tester , Tensile tester , Test accessories , EZ-LAB data acquisition software

Thiết bị Thiết bị kiểm tra các tiêu chuẩn Adhesion/release tester , Loop tack tester , Contact angle measurement , Oven with adhesion shear tester , Burst/perf tester , Tensile tester , Test accessories , EZ-LAB data acquisition software hãng cheminstrument

Thiết bị Thiết bị kiểm tra các tiêu chuẩn Adhesion/release tester , Loop tack tester , Contact angle measurement , Oven with adhesion shear tester , Burst/perf tester , Tensile tester , Test accessories , EZ-LAB data acquisition software  hãng cheminstrument

Thiết bị kiểm tra các tiêu chuẩn Adhesion/release tester , Loop tack tester , Contact angle measurement , Oven with adhesion shear tester , Burst/perf tester , Tensile tester , Test accessories , EZ-LAB data acquisition software (Máy kiểm tra độ bám dính / phát hành, Máy kiểm tra vòng lặp, Đo góc tiếp xúc, Máy đo độ bám dính, Máy thử Burst / perf, Máy thử kéo, Phụ kiện thử, Phần mềm thu thập dữ liệu EZ-LAB)

     
         Adhesion/release tester             Loop tack tester    Contact angle measurement      Oven with adhesion shear tester
       
             Burst/perf tester           Tensile tester             Test accessories     EZ-LAB data acquisition software

 

Testers for peel adhesion/release, tack, shear, tensile/tear, unwind, burst, COF, abrasion, surface energy, and much more

Thiết bị Thiết bị kiểm tra các tiêu chuẩn Adhesion/release tester , Loop tack tester , Contact angle measurement , Oven with adhesion shear tester , Burst/perf tester , Tensile tester , Test accessories , EZ-LAB data acquisition software  hãng cheminstrument

Thiết bị kiểm tra các tiêu chuẩn Adhesion/release tester , Loop tack tester , Contact angle measurement , Oven with adhesion shear tester , Burst/perf tester , Tensile tester , Test accessories , EZ-LAB data acquisition software (Máy kiểm tra độ bám dính / phát hành, Máy kiểm tra vòng lặp, Đo góc tiếp xúc, Máy đo độ bám dính, Máy thử Burst / perf, Máy thử kéo, Phụ kiện thử, Phần mềm thu thập dữ liệu EZ-LAB)

     
         Adhesion/release tester             Loop tack tester    Contact angle measurement      Oven with adhesion shear tester
       
             Burst/perf tester           Tensile tester             Test accessories     EZ-LAB data acquisition software

 

Testers for peel adhesion/release, tack, shear, tensile/tear, unwind, burst, COF, abrasion, surface energy, and much more

 

Các sản phẩm khác