Thiết bị kiểm tra độ dày sơn cao cấp ngành tôn mạ màu hãng DJH KOREA model FTS-DJH

Thiết bị, Phần mềm kiểm tra độ dày lớp phủ hãng DJH

HINH MUI KHOAN


Questions Mail to DJH Korea : [email protected] 
Sales & A/S Service Call : 031-423-2993 


Innovative Coating Solutions
pFAS™

Temperture Control System
TCS

Crater Film Build Measurement System
DJH-FTS
DJH-FTS Portable

Online PaintThickness Build Measurement System
Wolf CCS1

MEK Rub Test Machine

Scrape & Intercoat Adhesion Tester

The Strip-Lok™ Sheet Metal Joiner

Accessories

Solvent Saver
- HC & SC
- 17.5 Gallon
- 55 Gallon
- Vaccum Assist System (option)
- UL2208 인증서(pdf)
Spray Gun Cleaner 
- NEXT Series
- ENVIRO Series
- SOLVE Series
Cleaning & Recycling System
- COMBO Series


  Crater Film Build Measurement System은 실용적이면서 정확하게 Dry Film을 측정하는 새로운 
기준장비 입니다. 또한 DJH사의 제품들은 기능적이고 사용하기 편할 뿐만 아니라 고객들이 요구하는 
높은 수준의 성능과 품질, 그리고 신뢰도를 제공합니다.
 
  1. micron 정확도의 정확한 두께 측정 
2. 다층 두께 측정 가능 
3. 사용자 에러에 인한 두께 측정 오차 최소화 
4. 다른 제품의 두께 측정시 제품의 down이 필요없음 
5. 쉬운 장비 사용법 적용 
6. ASTM D5796-95 표준 테스트 방법 인증완료(1996년) 
▶ 환경 친화적인 장비
▶ 낮은 유지 비용
▶ 쉬운 유지보수
▶ 코팅종류에 따른 Calibration 불필요
▶ 다층 코팅두께의 동시측정 가능
▶ 다양한 응용이 가능한 Optical System
▶ 측정데이터 자동 Reporting
▶ 높은 측정 신뢰성
 
 
  1. 높은 정밀도의 얕은 각(을 가진 Borer bit을 이용하여 코팅 표면에 분화구를 만든다. 
--(Borer bit의 각은 DJH 공장에서 레이저로 정밀까공되어 공급됩니다). 
2. 페인트 필름에서부터 substrate까지 생긴 얕은 분화구는 각기 다른 페인트 층이 노출된다. 
3. 비디오 현미경과 고해상도 모니터로 확대된 분화구로 여러 개의 필름 층을 볼 수 있다. 
4. 스크린에 보여지는 이미지는 약 320배까지 확대된다. 
5. 실제 측정은 cross hair line generator로 시작점과 마지막 점에 선을 그어 PC 자동측정 S/W로 
-- 측정한다. 
6. 층의 시작점과 마지막 점의 측정된 거리를 10으로 나누면 실제 두께값이 된다. 
--(앝은 각을 가진 Borer bit이 만든 분화구의 Layer 폭은 실제 두께 값의 10배 확대된 모습이다. 
 
  #01 Red Coating Panel
#02 Gray Coating Panrl
#03 samhwa_5+20
  Download
 
  Download
 
  Download


 
  (주)디제이에이지코리아 | 사업자번호 129-86-39663
경기도 성남시 중원구 상대원동 190-1 SK 테크노파크 비즈동 209호 
대표전화 031-423-2993 , 팩스 031-766-0132 

#209 Biz Center, 190-1 SK Techno Park , Sangdaewon-Dong, Jungwon-Gu, Sungnam-Si, Kyungki-Do, Korea
Tel : +82-70-7565-2994 , Fax : +82-31-766-0132 

Các sản phẩm khác